Szkoły będą uczyć zawodu w firmach

kopia-2Aby gospodarka polska była bardziej konkurencyjna, konieczne jest wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami i zwiększenie nacisku na naukę umiejętności praktycznych. Temu ma służyć nowy pilotażowy projekt z programu Wiedza Edukacja Rozwój, który uruchomiło właśnie Ministerstwo Rozwoju. Inicjatywa będzie realizowana w Świętokrzyskiem.

26 lipca 2017 r. z udziałem wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i marszałka woj. świętokrzyskiego Adama Jarubasa, podpisano umowę na projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Jego wartość to blisko 18 mln zł.

Będzie realizowany w latach 2017-2020. Celem projektu jest przetestowanie 5 modeli kształcenia praktycznego. Wszystkie łączy to, że mają być realizowane przyszłym w miejscu pracy uczniów. Ci co najmniej 40 proc. godzin zajęć praktycznych mają odbywać w przedsiębiorstwach, a nie – jak dotychczas – w warsztatach i pracowniach szkolnych.

Modernizacja kształcenia ma się bowiem odbywać w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Proponowane podejście jest zgodne z praktyką wielu krajów, w których istnieje dualny model kształcenia lub rozwinięty system kształcenia w miejscu pracy. Aby gospodarka polska była bardziej konkurencyjna, konieczne jest wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami i zwiększenie nacisku na naukę umiejętności praktycznych. W ramach tej inicjatywy będą wspierane wszystkie strony procesu kształcenia: szkoły, przedsiębiorcy i uczniowie, co pozwoli na przygotowanie rekomendacji dotyczących upowszechnienia kształcenia w miejscu pracy, ze szczególnym naciskiem na budowanie systemu zachęt dla pracodawców i szkół – wyjaśnia Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, który będzie realizował projekt, nawiązał współpracę z jednym z największych instytutów edukacyjnych w Austrii – Instytutem Szkolenia Zawodowego (BFI).

– Ma on wieloletnie, bardzo dobre doświadczenia związane z kształceniem zawodowym, zwłaszcza w obszarze kształcenia praktycznego w miejscu pracy – podkreśla Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Projekt realizowany będzie w formule grantowej. Fundusze zostaną przekazane 5 podmiotom, mającym doświadczenie w praktycznej nauce zawodu. To m.in. szkoły, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, agencje/centra przedsiębiorczości oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego Następnie zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów szkół branżowych i technicznych, którzy wezmą udział w kształceniu praktycznym organizowanym w firmach z terenu województwa świętokrzyskiego. Wsparciem zostanie objętych 5oo osób w wieku 17-19 lat, uczęszczających do klas II-IV szkół zawodowych.

Przedsięwzięcie jest efektem inicjatywy „Lagging Regions” implementowanej przez Bank Światowy na zlecenie Komisji Europejskiej. Województwo świętokrzyskie zostało wybrane jako jeden z regionów w Polsce, w którym inicjatywa jest realizowana.

.