Ponad 7,7 mld zł dla firm w 2017 roku

wpis w: pod sliderem | 0

 

Zdjęcie:pixabay.com
27 nowych konkursów o unijne dotacje dla firm z programu Inteligentny Rozwój zostanie uruchomionych w 2017 r.

Do końca listopada beneficjenci powinni poznać harmonogramy przyszłorocznych naborów wniosków o dotacje. Są już znane terminy i tematyka wszystkich nowych konkursów dla przedsiębiorców. Z jednym wyjątkiem. Wciąż nie wiadomo, kiedy i według jakich reguł będzie przyznawane z programu Inteligentny Rozwój dofinansowanie na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, o które mogą się ubiegać m.in. konsorcja uczelni i przedsiębiorstw.

Co najmniej 27 nowych konkursów zostanie uruchomionych w przyszłym roku w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój(POIR). Łączna kwota, która będzie dostępna dla potencjalnych beneficjentów POIR w 2017 r. to ponad 7,7 mld zł.

Najwięcej, bo aż 13 konkursów dla firm na kwotę 3,8 mld zł jest przewidzianych w I osi priorytetowej POIR. Na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa zostanie przeznaczonych 2,75 mld zł. Nabory wniosków o dofinansowanie będą organizowane oddzielnie dla MŚP i dużych przedsiębiorstw, przy czym do tych pierwszych adresowana będzie większa część dostępnej puli środków(aż 2 mld zł). Pierwszy przyszłoroczny nabór wniosków o dotacje na badania przemysłowe i prace rozwojowe rozpocznie się 1 marca. Ponadto w przyszłym roku zostaną zrealizowane konkursy dotyczące 9 dużych programów sektorowych (dla branż chemicznej, farmaceutycznej, recyclingu surowców mineralnych i drewna,  leśnodrzewnej i meblarskiej, produkcji gier video, elektroenergetycznej, stalowej, systemów bezzałogowych, a także dla sektora elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych. Do firm z wybranych branż trafi 1,05 mld zł.

W 2017 roku nie będzie natomiast żadnego konkursu przewidującego wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych związanych z tworzeniem linii pilotażowych, a także projektów badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych.

W II osi priorytetowej (Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej) zostanie przeprowadzonych pięć konkursów na łączną kwotę 1,1 mld zł. Nabory wniosków o dofinansowanie zostaną uruchomione w każdym z konkursowych instrumentów. Większość planowanych konkursów będzie realizowanych etapowo, wyjątek stanowi nabór dla działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Największa kwota – 900 mln zł zostanie wydana na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych.

W III osi priorytetowej programu (Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach) zaplanowano 5 nowych konkursów na łączną kwotę 2,15 mld zł. Nabory wniosków o dofinansowanie zostaną przeprowadzone we wszystkich instrumentach realizowanych w trybie konkursowym.

W IV osi priorytetowej (Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego) planowane są 4 nowe konkursy o łącznym budżecie 675 mln zł. Uruchomione zostaną wszystkie działania konkursowe.

Nie są jednak jeszcze znane zasady, na jakich będą przyznawane w przyszłym roku dotacje na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki(Działanie 4.2 POIR). Ośrodek Przetwarzania Informacji, który organizował taki konkurs po raz pierwszy w 2015 r. odsyła w sprawie nowego naboru do resortu rozwoju. Ministerstwo Rozwoju poinformowało zaś, że trwa analiza reguł, a informacje na temat możliwości uruchomienia środków na ten cel zostaną podane przy okazji aktualizacji harmonogramu konkursów w POIR.

Wiadomo natomiast, kiedy i na co zostaną wydane w 2017 r. pieniądze z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Łączna pula środków możliwych do uzyskania w planowanych w przyszłym roku konkursach wynosi ponad 1,1 mld zł.

Firmy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego będą mogły starać się o dotacje na wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wykorzystanie wzornictwa w biznesie, tworzenie sieciowych produktów oraz zwiększenie aktywności na zagranicznych rynkach. W przyszłym roku będą również kontynuowane konkursy, które rozpoczęły się w 2016 r. w poddziałaniu Rozwój startupów w Polsce Wschodniej oraz działaniu Wzór na konkurencję.