Pieniądze na gospodarkę odpadami już dostępne

Gospodarka odpadami: Komisja Europejska uwolniła unijne środki dla beneficjentów

Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę warunku wstępnego (tzw. ex-ante) niezbędnego do prawidłowego wdrażania funduszy europejskich, a dotyczącego gospodarki odpadami. To oznacza, że płatności na ten cel nie są już zagrożone zawieszeniem. Ponad 822 mln euro z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ok. 400 mln euro z programów regionalnych trafi do beneficjentów. Dofinansowanie otrzymają projekty znajdujące się w obowiązującym planie gospodarki odpadami, w gminach objętych selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

KE zaakceptowała wszystkie przekazane przez Polskę dokumenty, w tym rozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, krajowy i wojewódzkie plany gospodarki odpadami, a także nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, zwiększające koszty składowania odpadów komunalnych przez gminy.

Komisja Europejska zastrzegła, że do wsparcia kwalifikują się wyłącznie projekty uwzględnione w ważnym i obowiązującym planie gospodarki odpadami danego województwa. Zaznaczyła również, że dofinansowanie może być udzielane projektom realizowanym w gminach, które faktycznie wdrożyły selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

Polska musiała spełnić 4 kryteria:

· opracować Krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO) uwzględniający cele tzw. dyrektywy odpadowej

· przygotować dokumenty legislacyjne, tj. rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (obejmuje m.in. podwyższenie opłat dla strumieni odpadów składowanych) oraz standardów segregacji odpadów komunalnych obowiązujących w całym kraju
· zaktualizować wojewódzkie plany gospodarki odpadami i dostosować do zapisów KPGO (zadanie marszałków województw);

· wprowadzić do priorytetów finansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich pilotażowych projektów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów biodegradowalnych oraz opracować program akredytacyjny dla audytorów przeprowadzających audyty przedsiębiorców.

Brak decyzji KE nie wstrzymał konkursów dotyczących gospodarki odpadami.. Nabory wniosków były ogłaszane jeszcze przed jej wydaniem. W POIiŚ uruchomiono dotychczas cztery konkursy. Jednak beneficjenci nie otrzymali dotąd żadnych środków. Podpisując umowę o dofinansowanie, godzili się na klauzulę uzależniającą przekazanie płatności od spełnienia warunków ex-ante.