Nowelizacja ustawy wdrożeniowej podpisana przez prezydenta

finance

Pakiet rozwiązań, przygotowany przez resort rozwoju, uprości procedury związane w wykorzystaniem funduszy europejskich.

– Najważniejsze jest dla nas efektywne inwestowanie funduszy UE. Z pewnością pomoże w tym uproszczenie całego procesu związanego z przyznawaniem dotacji i realizacją projektów. Rzecznik Funduszy Europejskich, konkursy w rundach, możliwość poprawy wniosku o dofinansowanie – to tylko niektóre rozwiązania przez nas proponowane – podkreśla Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. Zmiany te znalazły się w nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawie wdrożeniowej, ), którą 24 lipca 2017 r. podpisał prezydent. Nowelizacja jest jednym z elementów Konstytucji Biznesu. Najważniejsze zmiany to:

Rzecznik Funduszy Europejskich

Ma dbać o interesy beneficjentów. Obowiązkowo powoła go każda instytucja zarządzająca funduszami UE( m.in. wszystkie urzędy marszałkowskie), a fakultatywnie takie stanowisko mogą utworzyć pozostałe urzędy zajmujące się ich wdrażaniem. Rzecznik będzie odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów zgłaszanych przez beneficjentów, a związanych z realizacją programów operacyjnych. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne.

Konkursy w rundach

Poszczególne konkursy będą mogły być dzielone na rundy (obecnie brak jasnych uregulowań w tym zakresie). Oznacza, to że podmioty, które nie zdążą złożyć wniosku konkursowego w danym terminie, będą mogły to zrobić w kolejnej rundzie. Takie rozwiązanie pozwoli wnioskodawcom na skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i zapewni możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia.

Ograniczenie obowiązku przedkładania dokumentów

Ułatwieniem będzie zwolnienie wnioskodawców z obowiązku dostarczenia dokumentów, które instytucja będzie mogła uzyskać sama np. stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS, albo dane z dostępnych powszechnie rejestrów, m.in. KRS.  

Ograniczenie liczby dokumentów stosowanych przy realizacji projektu

Beneficjent, który podpisze umowę o dofinansowanie, będzie związany postanowieniami wyłącznie wytycznych wydawanych przez ministra rozwoju i finansów, w ściśle wskazanym zakresie. Przestaną natomiast obowiązywać inne wytyczne programowe. Obecnie realizatorzy projektów muszą stosować zapisy ok. 100 różnych dokumentów (wytycznych, zaleceń instrukcji, szczegółowych opisów osi priorytetowych). Jest to obciążenie, utrudniające realizację projektów.

Sprawniejsze przygotowanie wniosków i ich ocena  

Każdy wniosek o dofinansowanie projektu będzie w pierwszej kolejności oceniany w zakresie spełniania warunków formalnych. Na tym etapie instytucja sprawdzi, czy zawiera on wszystkie załączniki, jest poprawnie wypełniony i złożony we właściwym terminie. Jeżeli  instytucja stwierdzi, że we wniosku są braki lub oczywiste pomyłki, to wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia albo sama je poprawi. Na tym etapie sprawdzane będzie, czy wniosek spełnia tzw. kryteria wyboru projektów, które będą wskazane w regulaminie konkursu. Możliwe będzie także poprawienie wniosku zgodnie z regulaminem konkursu.

Profesjonalna ocena projektów

Nowelizacja wskazuje wprost, że w skład komisji oceniającej projekty będą mogli wejść tylko pracownicy mający wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w dziedzinach, których konkurs dotyczy. Rozwiązanie zapewni rzetelną ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie.

Wojewodowie w systemie wdrażania programów regionalnych (RPO)

Minister rozwoju i finansów będzie mógł przekazać wojewodom część zadań związanych z kontrolą dotrzymania warunków desygnacji przez instytucje w RPO – kontroli będą mogli dokonywać urzędnicy wojewody na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy ministrem rozwoju i finansów a wojewodą.

Wojewoda albo jego przedstawiciel będzie mógł uczestniczyć, jako obserwator, w pracach komitetu monitorującego regionalnych programów operacyjnych (RPO). W większości RPO wojewoda jest już w tym gremium est reprezentowany. Jako obserwator, wojewoda albo jego przedstawiciel będzie mógł też uczestniczyć w pracach komisji Oceniających projekty.

Wycofanie środka odwoławczego (protestu)

Nowela przewiduje możliwość wycofania przez wnioskodawcę złożonego wcześniej protestu wobec negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie, co pozwoli instytucji na szybszą i sprawniejszą ocenę pozostałych wniosków.

Skrócenie terminów w postępowaniu odwoławczym

Z 21 do 14 dni skrócono termin na weryfikację zasadności protestu, przez instytucję, która oceniała projekt, przed jego przekazaniem do instytucji odwoławczej. Czas na rozpatrzenie protestu skróci się z 30 do 21 dni, a łączne rozpatrzenie protestu z 60 do 45 dni. Wpłynie to na szybkość oceny wniosków o dofinansowanie.

Ułatwienia w realizacji projektów partnerskich

Partnerstwa służące wspólnej realizacji projektu będą mogły być zawierane przez wszystkie podmioty bez ograniczeń. Obecnie jest to zabronione w odniesieniu do podmiotów między którymi występują określone powiązania. Dodatkowo przewidziano możliwość zmiany partnera w projekcie bez negatywnych konsekwencji dla realizowanego przedsięwzięcia.

Ochrona dóbr intelektualnych wnioskodawcy

Dokumenty złożone do instytucji przez wnioskodawców w toku postępowania konkursowego nie będą udostępniane. Zapewni to ochronę wszystkich informacji, które wnioskodawcy przekazują  instytucji w celu otrzymania dofinansowania.

Ułatwienia w rozliczaniu środków unijnych

Beneficjent nie będzie obciążany odsetkami w przypadku spóźnienia do 14 dni ze złożeniem wniosku rozliczającego środki – m.in. takie zmiany zostaną wprowadzone w ustawie o finansach publicznych.

Ułatwienia dla beneficjentów przewiduje nie tylko znowelizowana ustawa wdrożeniowa. Obowiązują już znowelizowane wytyczne ministra rozwoju i finansów m.in. w zakresie kwalifikowalności wydatków, które wprowadzają np. zmiany dotyczące zamówień udzielanych w ramach projektów. Dodatkowo wytyczne dotyczące wyboru projektów zostaną zmienione tak, aby w trakcie oceny projektu nie weryfikować dwukrotnie tych samych aspektów (rezygnacja z zasady „dwóch par oczu”) oraz aby w ocenie projektu – w celu poprawy jakości procesu oceny projektów – jako eksperci mogli uczestniczyć pracownicy innych instytucji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.