Nowe prawo ułatwi rozwój PPP

wpis w: pod sliderem, przedsiębiorcy | 0

 

man-1178749_640 (2)Zasady zawierania i realizacji umów koncesyjnych będą bardziej przejrzyste.           

 

 

Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Nowe prawo będzie istotne dla rynku partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowy koncesyjne stanowią bowiem ponad 2/3 zawartych dotychczas umów PPP. Regulacja może także wpłynąć korzystnie na realizację projektów hybrydowych czyli PPP z dofinansowaniem ze środków europejskich.

Przepisy ustanawiają próg stosowania ustawy, który dotychczas nie obowiązywał. Tak jak w zamówieniach publicznych, wyniesie on 30 tys. euro. Podobnie jak w Prawie zamówień publicznych, odwołania od postępowań będą składane do Krajowej Izby Odwoławczej i dalej ewentualnie do sądu powszechnego, co zastąpi obecny tryb administracyjno-prawny (skargę do sądu administracyjnego).

Ustawa wprowadza szeroki katalog możliwych zmian umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, w tym m.in. od dawna postulowane prawo interwencji (step-in-right). Chodzi o sytuację, w której koncesjonariusz nie wywiązuje się z zapisów umowy. W takim przypadku udzielający koncesji będzie mógł go zastąpić nowym partnerem biznesowym, bez konieczności organizowania postępowania na jego wybór. Taka sytuacja musi być jednak przewidziana na wstępnym etapie realizacji projektu.

Nowością są również trzy tryby wyboru koncesjonariuszy – odpowiedniki, choć w nieco prostszej formie, przetargu ograniczonego, nieograniczonego oraz negocjacji. Dotychczas wybór koncesjonariusza mógł nastąpić jedynie w drodze negocjacji. Oznacza to, że zamawiający nie będą musieli zawsze prowadzić negocjacji, ale w odpowiedzi na zamieszczone przez nich ogłoszenie wykonawcy złożą swoje pisemne oferty.

Z kolei koncesjonariusze nie będą musieli, tak jak dotychczas, wybierać podwykonawców w trybie konkurencyjnym. Takiego obowiązku nie było też przy zwykłych zamówieniach publicznych.

Ustawa ogranicza okres trwania umowy koncesji. Takie rozwiązanie ma zapobiegać ograniczeniu konkurencji w dostępie do rynku. Umowa koncesji może być zawarta na dłużej niż 5 lat tylko wtedy, gdy koncesjonariusz nie jest w stanie odzyskać swoich nakładów w tym terminie.

Ustawa zawiera też klauzule społeczne. Zamawiający będą mogli zastrzec, że o zawarcie umowy koncesji mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub inni wykonawcy, których statutowym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych. Zamawiający będą mogli też określić minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia tych osób u wykonawcy, jednak nie mniejszy niż 30 proc.